Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWISU zakupowi.cz

Polityka prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych pozyskanych od Państwa przez sklep internetowy zakupowi.cz prowadzony przez firmę SECURITY TECHNOLOGIES Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, ul. Joteyki 20, 02-317 Warszawa, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawa w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000178117, NIP: 5261888949, REGON: 01266327000000.

Polityka Prywatności została dostosowana do Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Sklep zakupowi.cz dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia przetwarzania powierzonych danych osobowych zgodnie z przepisami prawa, z poszanowaniem prywatności ochrony informacji osobowych udzielonych podczas korzystania z witryny i dokonywania zakupów oraz w tym celu podejmuje wszelkie niezbędne działania.


Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest SECURITY TECHNOLOGIES Sp. z o.o, z siedzibą w Warszawie, ul. Joteyki 20, 02-317 Warszawa. Dane kontaktowe: tel +48 22 668 75 30; fax: +48 22 668 99 67; email: ssupport@st.com.pl

Dane osobowe zbierane przez sklep w trakcie rejestracji i dokonywaniu zakupów

Sklep internetowy zbiera za pośrednictwem witryny zakupowi.cz, w przypadku dokonywania zakupów i procesu rejestracji następujące dane osobowe:
⇰ podane podczas rejestracji na stronie internetowej w celu skorzystania ze świadczenia Usługi, w tym:
• imię i nazwisko;
• adres zamieszkania;
• nazwę firmy;
• adres firmy;
• adres dostawy;
• NIP;
• adres e-mail;
• numer telefonu.
⇰ gromadzone automatycznie, w tym:
• dane dotyczące urządzenia z którego następuje logowanie;
• dane dotyczące logowania oraz adres IP;
• dane o aktywności na stronie;
• cookies, czyli niewielkie pliki tekstowe przesyłane przez serwer internetowy na twardy dysk Twojego urządzenia. Cookies mogą być wykorzystywane do gromadzenia informacji o dacie i godzinie wizyt, historii przeglądania, preferencjach, oraz nazwie użytkownika.
⇰ otrzymane od osób trzecich bądź z powszechnie dostępnych źródeł.

Podanie powyższych danych jest dobrowolne lecz konieczne do dokonania rejestracji i zakupu w sklepie internetowym zakupowi.cz

Cel przetwarzania danych osobowych

Sklep internetowy przetwarza dane osobowe w celu:
• zawarcia lub wykonania umowy;
• gdy jest to niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów;
• wypełnienia nałożonych obowiązków prawnych;
• zapewnienia dostępu oraz świadczenia usług;
• poprawienia wygody korzystania z usług;
• zapewnienia bezpieczeństwa świadczenia usług;
• na podstawie pozyskanej zgody;

Marketing sklepu

O ile Państwo wyraziliście na to zgodę (poprzez zapisanie się do newslettera witryn: zakupowi.cz, 3pi.co) podany przez Państwa adres może być wykorzystywany w celach marketingowych przez firmę Security Technologies Sp. z o.o. Zgoda może być cofnięta w każdym czasie poprzez anulowanie otrzymywania newslettera.

Udostępnianie informacji o danych osobowych

W celu realizacji zamówienia sklep internetowy zakupowi.cz może udostępniać zebrane od Państwa dane do następujących podmiotów: systemy płatności online., firma kurierska , Poczta Polska. W takich przypadkach ilość przekazywanych danych jest ograniczona do wymaganego minimum. Ponadto Państwa dane mogą być udostępnione właściwym organom władzy publicznej, jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.

Administrator ma prawo powierzyć przetwarzanie Państwa danych osobowych podmiotowi trzeciemu, który będzie je przetwarzał w imieniu Administratora. Podmiot trzeci, któremu przekazane zostanie przetwarzanie danych osobowych musi zapewniać wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie chroniło Państwa prawa.

Do realizacji celów sklep internetowy może udostępniać Państwa dane osobowe następującym kategoriom odbiorców:
⇰ spółki powiązane;
⇰ podmioty trzecie świadczące usługi;
⇰ dostawcy usług marketingowych i analitycznych;
⇰ organy ścigania, organy nadzorcze i inne.

Sklep zapewnia, aby podmioty o których mowa wyżej przetwarzały Państwa dane osobowe zgodnie z prawem, jedynie do własnych celów i zgodnie z celami przetwarzania danych osobowych.
Skep przekazuje Państwa dane osobowe poza obszar „EOG ”, przy czym jedynie do państw, które Komisja Europejska uznała za zapewniające odpowiedni poziom ochrony danych osobowych.
Miejsce i czas przechowywania danych osobowych
Państwa dane osobowe przechowywane i przetwarzane są na terenie „EOG” jak i poza nim , na odpowiednio zabezpieczonych serwerach, w celu zapewnienia Państwu jak najwyższej jakości świadczonych usług.
Dane osobowe są przechowywane tak długo, jak długo jest to niezbędne do realizacji celów, dla których zostały zebrane, w tym w ramach wypełniania obowiązków prawnych, podatkowo – księgowych, sprawozdawczych czy innych nałożonych przepisami prawa na sklep internetowy.
Przy określeniu odpowiedniego okresu przetwarzania danych osobowych bierze się pod uwagę charakter przetwarzanych danych osobowych, w tym potencjalne ryzyko niedozwolonego korzystania lub nieuprawnionego ujawnienia, możliwość realizacji celów przetwarzania za pomocą innych środków oraz przepisy prawne w zakresie przetwarzania danych osobowych.
Państwa dane osobowe związane z imiennym kontem na stronie internetowej sklepu internetowego przechowywane są przez czas posiadania konta dla celów realizacji świadczonych usług. Po zamknięciu konta dane osobowe z nim związane są przechowywane w zakresie i przez okres, który jest niezbędny do wypełniania obowiązków wynikających z przepisów prawa lub uzasadnionych interesów sklepu internetowego.
Dane osobowe związane z technologią plików cookie są przechowywane przez czas odpowiadający cyklowi życia plików cookie lub do czasu ich usunięcia przez Państwa.

Gwarancja bezpieczeństwa i Państwa obowiązki

Sklep internetowy zakupowi.cz dokłada wszelkich możliwych starań, aby zabezpieczyć Państwa dane i ochronić je przed działaniami osób trzecich. Wykorzystujemy najbezpieczniejsze mechanizmy ochrony przekazywania danych (danych osobowych i danych o karcie kredytowej), jakie są w tej chwili dostępne. Stosowanym przez nas protokołem transmisji, zapewniającym bezpieczeństwo przesyłania danych w internecie, jest protokół SSL (Secure Socket Layer v3). Jest to rodzaj zabezpieczenia, polegający na kodowaniu danych przed ich wysłaniem z przeglądarki klienta i dekodowaniu po bezpiecznym dotarciu na serwer sklepu. Informacja wysyłana z serwera do klienta jest również kodowana, a po dotarciu do celu dekodowana.

Podjęte przez nas działania mogą okazać się jednak niewystarczające, jeżeli sami nie zachowają Państwo zasad bezpieczeństwa. W szczególności muszą Państwo zachować w poufności login i hasło do sklepu i nie udostępniać ich osobom trzecim. Proszę pamiętać, że sklep internetowy zakupowi.cz nie będzie zwracał się do Państwa o ich podanie, z wyjątkiem podania ich w trakcie logowania na Witrynie oraz potrzeby realizacji zamówienia. W celu uniemożliwienia korzystania z Państwa konta osobom nieuprawnionym, prosimy się wylogować po zakończeniu korzystania z witryny.

Prawa dostępu do danych osobowych

Każdy klient ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania na stronach zakupowi.cz. Każdy klient po zarejestrowaniu się ma wgląd do swoich danych oraz może je zmieniać. Powierzone nam przez Państwa dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa:
• ustawie z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. 2016, poz. 922 ze zm.)
• ustawie z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity: Dz. U. 2017, poz. 1219 ze zm)
• rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). • rozporządzeniu z dnia 29.0.04 r. Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne, służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz.1024).

Wykonując swoje uprawnienia ustawowe macie Państwo prawo do:

⇰ dostępu do swoich danych osobowych, w tym prawo do otrzymania kopii swoich danych osobowych;
⇰ sprostowania swoich danych osobowych, w tym prawo zgłoszenia żądania poprawienia niekompletnych, nieprawdziwych lub nieaktualnych danych osobowych;
⇰ ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, w sytuacji:
• kwestionowania prawidłowości danych osobowych;
• przetwarzania danych osobowych niezgodnie z prawem;
• gdy Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one niezbędne Państwu do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
⇰ wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, do czasu zweryfikowania przez Administratora, czy posiada nadrzędne i prawnie uzasadnione podstawy do kontynuowania przetwarzania posiadanych danych osobowych;
⇰ usunięcia swoich danych osobowych, w sytuacji:
• gdy dane osobowe nie są niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub są w inny sposób przetwarzane;
• gdy Państwo wycofacie zgodę na przetwarzanie danych osobowych, chyba że istnieje prawna podstawa do kontynuowania przetwarzania danych osobowych przez Administratora;
• wniesienia sprzeciwu i braku istnienia po stronie Administratora nadrzędnych i prawnie uzasadnionych podstaw do kontunuowania przetwarzania danych osobowych;
• gdy dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;
• gdy dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie.
⇰ sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych przetwarzanych w oparciu o przesłankę prawnie uzasadnionego interesu Administratora lub osoby trzeciej, w związku z istnieniem Państwa szczególnej sytuacji oraz w sytuacji przetwarzania danych osobowych przekazanych Administratorowi w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego oraz przesłania danych osobowych innemu administratorowi, o ile przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany (w systemach informatycznych), a przetwarzanie danych odbywa się na podstawie udzielonej zgody lub przesłanki wykonania łączącej Państwa umowy ze sklepem internetowym;
⇰ wycofania w każdym dowolnym momencie udzielonej wcześniej zgody na przetwarzanie danych osobowych. Wycofanie nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Realizacja Państwa praw jest z zasady nieodpłatna. Jednakże Administrator jest uprawniony do pobrania opłaty w rozsądnej wysokości, jeśli Państwa żądanie jest w sposób oczywisty nieuzasadnione lub nadmierne, w szczególności przez wzgląd na ustawiczny charakter.

Inspektor danych osobowych oraz pouczenie o prawie wniesienia sprzeciwu

Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Kontakt

W przypadku dodatkowych pytań dotyczących polityki prywatności prosimy o kontakt z administratorem serwisu: ssupport@st.com.pl